Spożywanie alkoholu niesie ze sobą narastanie różnorodnych problemów zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych, dlatego alkoholizm leczenie trzeba rozpocząć natychmiast.. Aby ograniczyć te problemy, należy skutecznie przeciwdziałać spożywaniu alkoholu. Jak to robić?


Działania zapobiegawcze powinny być wielostopniowe i swoim zasięgiem powinny obejmować przeciwdziałanie wczesne, pierwotne, drugorzędowe oraz trzeciorzędowe.


Pierwsze z nich, tj. zapobieganie wczesne polega na uczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego trybu życia.
Zapobieganie pierwotne polega na tym, by nie dopuścić do powstawania problemów alkoholowych przez podejmowanie odpowiednich działań, np. przez zmniejszenie dostępności alkoholu, jego podaży. Zaleca się również zwiększenie poziomu wiedzy o alkoholu. Ponadto warto również kształtować postawy, które preferują trzeźwość oraz abstynencję.
Zapobieganie drugorzędowe jest inaczej wczesnym wykrywaniem oraz wczesną interwencją w odniesieniu do osób, które są zagrożone wystąpieniem problemów alkoholowych.
Z kolei przeciwdziałanie trzeciorzędowe jest działaniem mającym na celu minimalizację następstw nadmiernego spożywania alkoholu.

Wyżej wymienione działania powinny swoim zasięgiem obejmować trzy grupy osób.
Pierwszą z nich są osoby, które jeszcze nie piją, lub które dopiero zaczynają eksperymentować z alkoholem. Do drugiej należą ci, którzy w związku z piciem doświadczają różnorodnych problemów. Z kolei do ostatniej grupy przynależą ci, którym potrzebna jest pomoc w celu usunięcia szkód , które wynikają z powodu picia alkoholu jak i z powodu przebywania w otoczeniu pijących.

Działania profilaktyczne powinny obejmować głównie dzieci i młodzież a także powinny być stosowane w rodzinie, w szkole i w środowiskach lokalnych.

Podstawowymi celami profilaktyki jest promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniu, zmniejszenie szkód wywołanych piciem alkoholu oraz zmniejszanie szkód spowodowanych przebywaniem w patologicznych środowiskach. Ponadto dąży się do rozwijania umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem.