Duża część Polskich rodzin dotknięta jest problemem alkoholowym. Patologia ta powoduje szereg niekorzystnych zmian i dalszych problemów. Uzależnienie od alkoholu przyczynia się do rozbicia życia rodzinnego. W konsekwencji jego nadużywania dochodzi często do przemocy w rodzinie, do demoralizacji dzieci. Bardzo często obserwuje się współuzależnienie osób bliskich. Alkoholicy są zwykle tak skupieni tylko na piciu, że nie zauważają swojego problemu ani następstw, jakie niesie to uzależnienie. W takich warunkach nie myślą oni o poddaniu się leczeniu odwykowemu. Alkoholizm leczenie należy rozpocząć niezwłocznie.

Korzystanie z leczenia odwykowego jest dobrowolne. Jednakże, aby zapobiec negatywnym skutkom, jakie niesie za sobą uzależnienie od alkoholu, przewiduje się wyjątki od tej zasady. Określa to ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mówi ona, iż osoba, która nadużywa alkoholu i powoduje przez to rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, może zostać skierowana na badanie a następnie do zakładu leczniczego.

Osoby, które są uzależnione od alkoholu mogą zobowiązywać do poddania się leczeniu w trybie stacjonarnym albo niestacjonarnym w zakładzie lecznictwa odwykowego lub odtrucie alkoholowe warszawa.

O konieczności poddania się leczeniu w tym zakładzie decyduje sąd rejonowy. Osoby bliskie, tj. rodzina osoby, która uzależniona jest od alkoholu, nie może zwracać się z prośbą do sądu o przymusowe leczenie. Postępowanie, na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora, wszczyna sąd.